User Preferences

  • Language - en | ga
  • text size >>
  • make this your indymedia front page make this your indymedia front page
Tue Jun 11, 2013 21:56
W Pary?u 05.06.2013 18letni Meric Clement, antyfaszystowski aktywista i zwi?zkowiec podczas wychodzenia ze sklepu zosta? pobity przez cz?onków grupy skrajnej prawicy.Zmar? nast?pnego dnia w szpitalu w wyniku odniesionych ran. "Pragniemy wyrazi? nasze wspó?czucie i solidarno?? z jego rodzin? oraz z grupa bliskich przyjació?." - napisali jego przyjaciele i towarzysze. Oryginalna wiadomo??:newswire
Wed Nov 28, 2012 20:56
Helsi?ska Fundacja Praw Cz?owieka z?o?y?a zawiadomienie o pope?nieniu przest?pstwa, w zwi?zku z komentarzem przezesa NOPu po napa?ci na Wagenburg.Dnia 11 listopada 2012 roku po organizowanym przez NOP marszu "patriotów", grupa oko?o 100 osób wtargn??a na teren stowarzyszenia ekologiczno- edukacyjnego Centrum Zielonych Technologii ALTERNAVITA (znanego szerzej jako Wagenburg). U?ywaj?c kamieni, rac, butelek i pa?ek zaatakowali niespodziewanie obecnych na miejscu mieszka?ców i sympatyków stowarzyszenia - ??cznie 16 osób, z czego 2 brutalnie pobito. U jednej stwierdzono z?amanie r?ki i st?uczenia g?owy, druga w ci??kim stanie trafi?a do szpitala. Ponadto napastnicy zniszczyli ogrodzenie, zdefastowali samochody, powybijali szyby w oknach, po czym uciekli.W zwi?zu z t? spraw? Helsi?ska Fundacja Praw Cz?owieka z?o?y?a zawiadomienie o podejrzeniu pope?nienia przez Adama Gmurczyka, prezesa Narodowego Odrodzenia Polski (NOP), przest?pstwa polegaj?cego na nawo?ywaniu do pope?nienia wyst?pku oraz publicznego pochwalania pope?niania przest?pstwa. Dwa dni po wydarzeniach Gmurczyk umie?ci? bowiem na swoim facebookowym profilu wpis, w którym okre?li? napad mianem "dzia?a? remontowych", napastników okre?li? jako "wolontariuszy", podzi?kowa? im i zach?ca? do dalszych dzia?a?. Prokuratura zadecyduje, czy wszcz?? ?ledztwo. ?ród?o: Helsi?ska Fundacja Praw Cz?owieka
Sun Nov 11, 2012 20:56
Od lat ?rodowiska ultraprawicowe wykorzystuj? dzie? 11 listopada w celach propagandowych, spotykaj?c si? ze zdecydowanym sprzeciwem ?rodowisk antyfaszystowskich. Antyfaszystowska koalicja Porozumienie 11 listopada, obejmuj?ca szerokie spectrum NGOsów i grup nieformalnych z ca?ego kraju, po raz kolejny organizuje antyfaszystowski protest. W tym roku przyjmie on form? manifestacji. Poni?ej relacja na ?ywo:Zdj?cia i video: [1] , [2] , [3] , [4] , [5]17.27 Wszyscy zgromadzeni rozeszli si? 17.00 Demonstranci zaczynaj? si? rozchodzi?.16.47 Demonstracja dobiega ko?ca, policja opuszcza zgromadzenie aby zaj?? si? "patriotami" uczestnicz?cymi w zadymach w centrum Warszawy.16.42 Czo?o demonstracji dochodzi na Pl. Zamkowy, zgromadzenie wkrótce sie zako?czy 16.30 Antyfaszy?ci znajduj? si? pod Uniwersytetem Warszawskim, gdzie zaplanowano wyst?pienia na temat przedwojennego antysemityzmu i gett ?awkowych. Manifestacja wkrótce dotrze pod Pa?ac Prezencki. 16.26 Policja nie radzi sobie z sytuacj? na tzw. marszu niepodleg?o?ci - w bocznych uliczkach (od Marsza?kowskiej) trwaj? starcia. Pierwotna informacja o delegalizacji zgromadzenia narodowców nie zosta?a potwierdzona16.25 Na rogu ulic: Nowy ?wiat i ?wi?tokrzyska organizatorzy opowiadaj? o zaatakowaniu przez narodowców no?em antyfaszysty Ma?ka 16.10 Czo?o pochodu zbli?a si? do ul. ?wi?tokrzyskiej, wkrótce wejdzie w Krakowskie Przedmie?cie. Uczestnicy zatrzymali si? pod siedzib? Nowego Ekranu - nacjonalistycznego medium oraz o?rodka spotka? narodowców. Opowiadaj? o historii marszu niepodleg?o?ci oraz planach ultraprawicy dot. powo?ania nowej partii narodowej. Ludzie skanduj?: "Warszawa wolna od faszyzmu", "Nigdy wi?cej totalitaryzmu".15.57 Marsz rusza dalej, na ty?ach trwaj? przemowy dotycz?ce nacjonalistycznych ataków15.54 Przy Rondzie wspomniano atak narodowców na rosyjskich kibiców podczas Euro 2012. Manifestacja skr?ca w ul. Nowy ?wiat, ludzie krzycz? "Lepiej boso i?? do Peru ni? mie? flag? ONRu", "Ostrzegamy Warszawiaków - nie dokarmia? Wszechpolaków!", "Ca?a Polska Antyfaszystowska"15.50 Demo wchodzi na rondo de Gaule'a, gdzie planowane s? kolejne przemówienia15.43 Otrzymali?my informacj?, ?e na Dworzec Centralny wbi?g?a grupa kilkuset nacjonalistów i rozpocz??a zadym?. Rzucaj? petardami, atakuj? wozy policyjne, s? agresywni. Policja szczelnie odgradza przej?cia mi?dzy demonstracjami15.38 Marsz zbli?a si? do ul. Chmielnej, wkrótce skr?ci w ul. Marsza?kowsk?, potem przejdzie na pl. Bankowy. Jest cicho i spokojnie, organizatorzy informuj? o trasie i prosz?, ?eby zosta? do ko?ca. 15.29 Pochód stan?? przed Klubem Hybrydy - w miejscu, w którym faszy?ci zabili hip-hopowca za s?uchanie "obcej" muzyki. Trwaj? przemówienia dot. hip hopu. Ludzie skanduj?: "G?os ulicy nie nacjonalistów!" 15.26 Demo znajduje si? na ulicy Zgoda, wida? uczestników Marszu Niepodleg?o?ci. Ludzie krzycz? antyfaszystowskie has?a. 15.20 Marsz zatrzymuje si? pod domem jednego z dzia?aczy ONR na ul. Kredytowej, po wyg?oszeniu przemówienia idzie dalej i skr?ca w ul. Jasn? 15.15 Czo?o pochodu mija ul. ?wi?tokrzysk?, manifestacja przebiega bez zak?óce?. 15.08 Po postoju pod siedzib? NOPu demo rusza dalej ulic? Kredytow? 14.40 Demonstracja skr?ca w ul. Królewsk?, wkrótce wejd? w ul. Kredytow?, gdzie planowane s? przemówienia pod siedzib? NOPu14.33 Manifestacja, wg uczestników licz?ca ju? ok. 1000 osób, mija kino Kapitol. Jest mi?o i spokojnie, ludzie skanduj? antyfaszystowskie has?a. 14.25Czo?o marszu min??o ul. Senatorsk? 14.20Demonstracja znajduje sie pod pomnikiem S?owackiego na Pl. Bankowym, antyfaszy?ci krzycz? "Polska wolna od faszyzmu", "Mickiewicz by? lewakiem". Na czole przed transparentem id? ch?opak i dziewczyna z t?czow? i bia?o-czerwon? flag?, demonstranci skanduj? has?a dot. równo?ci, poruszany jest temat niepe?nosprawnych oraz osób ze ?rodowisk LGBT.14.04 Marsz ruszy? dalej. Antyfaszy?ci skanduj? "Pokojowa demonstracja!", "Wolno??, równo??, tolerancja!", "Faszy?ci won z naszych ulic!".13.58 Manifestacja stoi przy stacji metra Ratusz oraz siedzibie policji w Pa?acu Mostowskich. Trwaj? przemówienia z samochodów z nag?o?nieniem 13.53 Pochód zbli?a si? do kina Muranów 13.45Demonstracja porusza si? ul. Zamenhoffa,jej czo?o znajduje si? na wysoko?ci ul. Dzielnej. Policja zacz??a rozprasza? "spontaniczne" zgromadzenie nacjonalistów na Pl. Bankowym, du?a cz??? z nich ucieka al. Solidarno?ci w strone al. Jana Pawla II, s?ycha? wybuchy petard. 13.37 Demonstracja mija Pa?ac Mostowkich, idzie ulic? Zamenhoffa. Manifestanci skanduj? antyfaszystowskie has?a, nad pochodem pojawi? si? helikopter13.30 Demo ruszy?o pierwotnie planowan? tras?. Na Pl. Zamkowym wida? t?umy nacjonalistów przy minimalnej ilo?ci s?u?b porz?dkowych13.20 Organizatorzy nie zgadzaj? si? na zmian? trasy 13.13 Po kilkudziesi?ciu metrach manifestacja zosta?a zatrzymana przez policj?. Wed?ug mediów mainstreamowych policja chce zmieni? tras? antyfaszystowskiego marszu 13.10 Demonstracja ruszy?a, jest oko?o 500 - 600 osób 13.00 Demonstracja wkrótce ma wyruszy? spod pomniks. Pod kinem Muranów w dalszym ci?gu zbieraj? si? narodowcy12.55 Na Pl. Bankowym i w jego okolicach zauwa?ono gromadz?cych si? narodowców - pod kinem Muranów ok. 200 osob, pod drugiej stronie ulicy kilkudziesiecioosobowe grupy. Policja nie przejawia zainteresowania tymi zgromadzeniami 12.44 Trwaj? przemówienia12.35 Policja przeszukuje uczestników demonstracji antyfaszystowskiej 12.25 Pod pomnikiem jest ok. 350-400 osób, zaczyna formowa? si? blok 12.00 Pod Pomnikiem Bohaterów Getta zgromadzi?o si? na razie oko?o 300 osób, ca?y czas nadci?gaj? kolejne. Organizatorzy przygotowuj? si? do rozpocz?cia manifestacji. Jednocze?nie pod bram? UW zaczynaj? gromadzi? si? uczestnicy marszu niepodleg?o?ci. 11.20 Widziano 40-50osobowe grupy narodowców (w tym szalikowców) w okolicach Placu Zamkowego, Bankowego, ulic Marsza?kowskiej i Senatorskiej 11.15 Zbiórka antyfaszystów zaplanowana jest pod Pomnikiem Bohaterów Getta o godzinie 12.00. Pomnik znajduje si? na Muranowie, mi?dzy ulicami Anielewicza, Karmelick?, Lewartowskiego i Zamenhofa, w pobli?u Muzeum Historii ?ydów Polskich.11.00 Poza demonstracjami antyfaszystów i narodowców w Warszawie zaplanowane s? jeszcze Bieg Niepodleg?o?ci oraz marsz prezydencki. Policja zgromadzi?a liczne posi?ki.
Thu Oct 25, 2012 21:56
Od 16 pa?dziernika trwa strajk g?odowy ponad 70 uchod?ców osadzonych w Strze?onych O?rodkach dla Cudzoziemców w Bia?ymstoku, Bia?ej Podlaskiej, Przemy?lu i Lesznowoli (w Bia?ymstoku zako?czono protest 22.10). Protestuj?cy próbuj? zwróci? w ten sposób uwag? na problem przemocy, braku informacji w zrozumia?ym j?zyku, braku kontaktu ze ?wiatem zewn?trznym, k?opotów z dost?pem do opieki medycznej, ?amaniem praw dziecka (wi?zienie, niedopuszczanie do edukacji). Reakcj? w?adz na protest by?o nasilenie przemocy - g?oduj?cych bito, zamykano w izolatkach, przy próbie samobójczej - nie odsy?ano do szpitala. Fundacji Helsi?skiej dopiero 22.10 pozwolono na wizytacj? jednego z o?rodków, pozosta?e pozwolono odwiedzi? dopiero w kolejnym miesi?cu. Dnia 16.10.2012 siedemdziesi?t trzy osoby osadzone w Strze?onych O?rodkach dla Cudzoziemców w Bia?ymstoku, Bia?ej Podlaskiej, Przemy?lu i Lesznowoli przyst?pi?y do strajku g?odowego. Cz??? osadzonych mówi o braku odpowiedniego wsparcia prawnego i j?zykowego, co w znacznym stopniu utrudnia im proces ubiegania si? o swoje prawa przed s?dem. Inni zwracaj? uwag? na ?amanie praw dzieci przebywaj?cych w o?rodku, brak edukacji i dost?pu do opieki lekarskiej z prawdziwego zdarzenia i oczekuj? poprawy warunków socjalnych. Przebywaj?cy w strze?onych o?rodkach podkre?laj? problem braku kontaktu ze ?wiatem zewn?trznym, który staje si? powodem bezkarno?ci pracowników stra?y granicznej dopuszczaj?cych si? licznych nadu?y?: stosowania przemocy psychicznej i fizycznej, molestowania seksualnego kobiet, nieregulaminowego karania i poni?ania. Wszyscy protestuj?cy podkre?laj?: ?Czujemy si? jak ludzie drugiej kategorii, zepchni?ci przez przepisy migracyjne na margines, ca?kowicie wykluczeni, pozbawieni praw, które nale?? si? nam cho?by jedynie z tytu?u naszego cz?owiecze?stwa.? Ju? dzie? po rozpocz?ciu protestu pojawi?y si? informacje, ?e protestuj?cy w Bia?ymstoku zostali pobici przez pracowników Stra?y Granicznej, a kolejna osoba (ju? siódma) trafi?a do karceru. Mimo to Komenda G?ówna Stra?y Granicznej odmówi?a dost?pu do o?rodka i przebywaj?cych w nim cudzoziemców przedstawicielom Helsi?skiej Fundacji Praw Cz?owieka oraz Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, którzy zamierzali monitorowa? przebieg protestu i sytuacj? strajkuj?cych. W ostateczno?ci, pomimo fizycznego zn?cania si? nad osadzonymi, wizytacj? przeniesiono na poniedzia?ek 22 za? w pozosta?ych o?rodkach b?dzie jej mo?na dokona? dopiero w przysz?ym miesi?cu. Dla protestuj?cych mo?e to oznacza? nawet kilka tygodni oczekiwania na wsparcie. Jednego z protestuj?cych w Przemy?lu za kar? umieszczono w izolatce, gdzie w 35 dniu g?odówki (rozpocz?tej wcze?niej ni? pozostali) próbowa? pope?ni? samobójstwo poprzez podci?cie ?y?. Nie zabrano go do szpitala, a jedynie pobie?nie opatrzono na miejscu. Akcje solidarno?ciowe zorganizowano w Bia?ymstoku, Warszawie oraz w Niemczech. T?o strajku: Nie jest to pierwszy protest uchod?ców zamkni?tych w odosobnieniu, ale po raz pierwszy informacja o strajku dociera do opinii publicznej. Dot?d strajkuj?cych zamykano w izolatkach i karana na ró?ne sposoby ? a opinia publiczna nawet o tym nie wiedzia?a. Uchod?cy postanowili strajkowa? wspólnie, we wszystkich polskich O?rodkach Strze?onych, licz?c, ?e dzi?ki temu ich g?os nie zostanie zignorowany i st?umiony przez w?adze o?rodków. W sierpniu 2008 roku 21 Gruzinów w Bia?ej Podlaskiej protestowa?o przeciwko przewlek?o?ci procedur, w 2010 roku 37 uchod?ców z przemyskiego o?rodka strze?onego prowadzi?o strajk g?odowy domagaj?c si? poprawy warunków w o?rodkach oraz dost?pu do opieki medycznej. W grudniu 2009 roku grupa oko?o 200 Czeczenów i Gruzinów wyruszy?a poci?giem do Strasburga, siedziby Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Chcieli zaprotestowa? przeciwko polityce Unii Europejskiej wobec uchod?ców. Transparenty, które wywiesili w oknach poci?gu, wskazywa?y, ?e uciekaj? przed ?Prze?ladowaniem?, domagaj? si? ?Pomocy? i uznania, ?e ?Jeste?my lud?mi?. Zostali jednak zatrzymani na granicy polsko ? niemieckiej. Poza tym w polskich o?rodkach nieustannie dochodzi do strajków indywidualnych, przemilczanych i brutalnie t?umionych przez stra? o?rodków. Informacje za:  http://protestuchodzcow.wordpress.com/
Thu Aug 30, 2012 21:56
Wczoraj, 29 sierpnia policja dokona?a brutalnej eksmisji pozna?skiego sk?otu Warsztat. Broni?o go kilku mieszka?ców i dziesi?tki sympatyków. Zatrzymano jedn? osob?.Sk?ot "Warsztat" na ul. Podgórze zaj?to kilka miesi?cy temu. Sk?otersom pomagali okoliczni mieszka?cy, którzy od kilku lat obserwowali, jak s?siaduj?cy z nimi budynek niszczeje. W najbli?szy pi?tek mia?o si? odby? oficjalne otwarcie Warsztatu. Dnia 29.08.2012 roku, oko?o po?udnia, przed sk?otem pojawi? si? jeden z w?a?cicieli. Wezwa? policj?, ta przyjecha?a w postaci oddzia?u szturmowego, uzbrojonego w karabiny maszynowe. W budynku zabarykadowa?o si? kilka osób, w jego okolicy zgromadzi?y dziesi?tki zwolenników sk?otu. Po kilku godzinach, ze wzgl?du na presj? osób zgromadzonych przed bram? sk?otu i mediów, ci??ko uzbrojeni funkcjonariusze odjechali. Zast?pi?y ich oddzia?y prewencji oraz czekaj?cy w radiowozach policjanci w kominiarkach. Pojawi? si? tak?e rzecznik policji. S?u?by próbowa?y dosta? si? do budynku, jednak nie przedstawi?y ?adnej podstawy prawnej do interwencji, twierdz?c i? dzia?aj? na pro?b? w?a?ciciela, który doniós? o ludziach znajduj?cych si? na terenie jego w?asno?ci. Zgromadzeni na miejscu sk?otersi bezskutecznie domagali si? okazania wyroku z s?du zezwalaj?cego na eksmisj?, koniecznego przy tego rodzaju akcji. Po godzinie 16.00 policja brutalnie wdar?a si? na teren sk?otu, dotkliwie bij?c sk?otersów i dziennikarzy oraz u?ywaj?c gazu pieprzowego. W ostateczno?ci policja nie znalaz?a nikogo w samym budynku, okr??y?a wi?c kordonem i spisa?a ludzi zgromadzonych w jego okolicy. Pogotowie, które pocz?tkowo odmówi?o przyjazdu do pobitych osób, zjawi?o si? aby interweniowa? w sprawie poszkodowanych na skutek u?ycia gazu. Dwie osoby przewieziono do szpitala na obserwacj?, z czego jedn? z nich, ju? w szpitalu, zatrzyma?a policja. Poszkodowanego aktywist? wyprowadzono ze szpitala w kajdankach i przewieziono na komisariat. Wypuszczono go po ok. 5 godzinach, z zarzutem "zniewa?enia funkcjonariusza policji". Na komisariacie by? ?wiadkiem pobicia zatrzymanego w innej sprawie, sam równie? by? bity podczas przes?uchania. Opracowano na podstawie:  http://www.rozbrat.org Relacja zatrzymanego aktywisty:  http://www.rozbrat.org/informacje/poznan/3559-pokaze-ci-co-to-znaczy-komus-je...
Sun Jun 10, 2012 21:56
Blisko 1000 osób demonstrowa?o dzi? w Poznaniu pod has?em ?Chleba zamiast igrzysk?. W prote?cie brali udzia? przedstawiciele i przedstawicielki ró?nych ?rodowisk spo?eczno-politycznych z kilku miast. Celem by?o przedstawienie krytycznego stanowiska, dotycz?cego organizacji Euro 2012 w Polsce oraz prze?amanie monologu elit w?adzy, które próbuj? przedstawi? Mistrzostwa jedynie w kategoriach w?asnego sukcesu.Manifestacja rozpocz??a si? o godz. 14.00 pod gmachem pozna?skiej opery, gdzie zebra?o si? kilkaset osób. Marsz, którego trasa przebiega?a w pobli?u strefy kibica, zako?czy? si? pod Urz?dem Wojewódzkim ok. godz. 17.00, w mi?dzyczasie do??czy?y do niego kolejne osoby. Demonstracj? zainicjowa?y pracownice pozna?skich ??obków, którym prezydent miasta zamrozi? niskie p?ace do 2032 roku, jako pretekstu u?ywaj?c "kryzysu". Na samej akcji zjawili si? przedstawiciele ró?nych organizacji - byli zwi?zkowcy z IP i ZSP, anarchi?ci, feministki, arty?ci, socjali?ci oraz organizacje lokatorskie. Protestuj?cy przynie?li transparenty krytykuj?ce antyspo?eczn? polityk? w?adz. Marsz urozmaica?a samba, za? po manifestacji grupa FNB rozdawa?a ciep?e posi?ki. Protestuj?cy krzyczeli "Miasto to nie firma!", "Nie b?dziemy p?aci? za wasz kryzys!", "Mniej policji, wi?cej ??obków!", "Euro sko?czone, miasto zad?u?one!". Przemawiali przedstawiciele ró?nych organizacji. Demonstracja spotka?a si? z du?ym zainteresowaniem przechodniów i kibiców, równie? zagranicznych. Wi?cej informacji:10czerwca.eurozbrat.org
Thu May 31, 2012 21:56
Przez kraj przetacza si? fala protestów przeciwko antyspo?ecznej polityce rz?du. Wiece lub demonstracje odby?y si? ju? w Krakowie, Toruniu i Warszawie. W Poznaniu 10 czerwca planowana jest du?a demonstracja pod has?em: ?chleba zamiast igrzysk?. Ludzie sprzeciwiaj? si? podejmowaniu bezpo?rednio ich dotycz?cych decyzji za ich plecami, komercjalizacji przestrzeni publicznej, eksmisjom, podwy?szeniu wieku emerytalnego, przerzucaniu kosztów kryzysu na spo?ecze?stwo. Podkre?laj?, ?e w?adze pog??biaj?c zad?u?enie miast wydaj? pieni?dze podatników na igrzyska i stadiony, a brakuje ich na ??obki czy mieszkania komunalne. Domagaj? si? demokracji bezpo?redniej. Niektórzy wprost nawi?zuj? do ruchu Oburzonych.

Kraków

W poniedzia?ek 21.05 protest rozpocz?li krakowscy lokatorzy, którzy na pró?no czekali na obiecywane przez urz?dników konsultacje spo?eczne pod has?em Okr?g?ego Sto?u Mieszkaniowego. O godz. 16.00 rozbili na Rynku G?ównym 6 namiotów, za? do namiotowego miasteczka wkrótce przy??czy?a si? samba, sk?oterski, grupa Food Not Bombs i anarchi?ci. Akcja cieszy?a si? pozytywnym odzewem w?ród okolicznych mieszka?ców i pracowników, z czasem do??czyli si? tak?e rodzice przeciwni likwidacji szkó?. W ci?gu 5 dni zorganizowano happening, plenerowy pokaz filmów dokumentalnych, dyskusje, spotkania, wyk?ady i wyst?py Samby. Z ka?dym dniem przybywa?o ludzi i namiotów.Jednocze?nie w?adze miejskie chcia?y pozby? si? okupuj?cych ? próbowa?y rozwi?za? zgromadzenie pod pretekstem zbyt ma?ej ilo?ci osób, gdy zabrak?o tego pretekstu ? postanowi?y po prostu usun?? protestuj?cych bez podania przyczyny prawnej. Ludzie przez jaki? czas skutecznie utrzymali miasteczko, w ostateczno?ci jednak zosta?o ono zlikwidowane przez stra? miejsk? i policj? w pi?tek rano. Zatrzymano 2 osoby, które zwolniono po pikiecie pod komisariatem. Prezydent miasta Jacek Majchrowicz przyzna? wprost na konferencji prasowej ?e gor?czkowo szukano kruczków, by przerwa? protest, aby nie wstydzi? si? przed zagranicznymi dziennikarzami, którzy przyjad? na Euro, za to ?obozowisko w sercu miasta??.Miasteczko przeniesiono do Bunkra Sztuki, za? na rynku mimo sprzeciwu w?adz w dalszym ci?gu organizowano warsztaty i happeningi.

Toru?

W sobot?, czyli ju? po pacyfikacji krakowskiej akcji, rozpocz??y si? protesty w Toruniu i Warszawie. W Toruniu ok 100 osób protestowa?o pod has?em ?Do?? antyspo?ecznej polityki rz?du?. Manifestanci przeszli przez centrum ko?cz?c marsz pod Urz?dem Miasta. W demonstracji wzi??y udzia? ?rodowiska anarchistyczne, zwi?zkowe i lokatorskie, gra?a samba. W trakcie przemarszu do protestuj?cych do??czali mieszka?cy Torunia, którzy bardzo przychylnie odnie?li si? do celu demonstracji. Przemawiali zwi?zkowcy i dzia?acze ruchów lokatorskich. Po zako?czeniu akcji jej uczestnikom rozdano ciep?y posi?ek, za? wieczorem odby?o si? spotkanie zapraszaj?ce na demonstracj? w Poznaniu 10 czerwca.

Warszawa

Równie? w sobot? zorganizowano miasteczko oburzonych w Warszawie, na rogu ul. Karowej i Krakowskiego Przedmie?cia. Organizatorzy wprost nawi?zywali do ruchu Occupy Wall Street i krakowskiej inicjatywy. Przybyli studenci, lokatorzy, u?ytkownicy portali spo?eczno?ciowych. Uczestnicy przynie?li karimaty, kanapy i sto?y, zorganizowano dyskusje i pokazy filmów, rozdawano wega?skie posi?ki.W poniedzia?ek wieczór miasteczko zosta?o rozbite przez policj? przy pomocy prywatnej firmy, która zabra?a rzeczy protestuj?cych. W?adze miejskie odmówi?y demonstrantom legalizacji kolejnego zgromadzenia na ?rod? ? tote? w ?rod?, w tym samym miejscu, protestowano przeciwko ograniczeniu wolno?ci zgromadze?Wi?cej info: FA KrakówOdzyska? miasto
Fri Apr 20, 2012 21:56
18 kwietnia tego roku funkcjonariusze ABW wkroczyli do nowojorskiej serwerowni zabieraj?c serwer Riseupu. Jako pretekst wykorzystano pogró?ki bombowe wysy?ane pod adresem jednego z uniwersytetów, pomimo i? zaj?ta maszyna nie mia?a z nimi nic wspólnego. W istocie chodzi?o o prób? ograniczenia wolno?ci s?owa oraz wywarcia nacisku na dostawców us?ug anonimizuj?cych. W ?rod? 18 kwietnia 2012 roku w Nowym Yorku w?adze Stanów Zjednoczonych zaj??y serwer u?ytkowany wspólnie przez sie? Riseup i lewicowców zwi?zanych z ruchem May First. Zaj?ty serwer znajdowa? si? pod opiek? Sieci Krajów Europejskich (ECN) - najstarszego niezale?nego dostawcy us?ug internetowych w Europie. ECN, poza wieloma innymi rzeczami, zapewnia?a gwarantuj?c? anonimowo?? us?ug? mailingow? - Mixmaster, która stanowi?a przedmiot ?ledztwa FBI w sprawie zagro?enia Uniwersytetu w Pittsburghu atakami bombowymi."Spó?ka prowadz?ca us?ug? potwierdzi?a, ?e serwer zosta? usuni?ty w zwi?zku z nakazem wydanym na ??danie FBI" - powiedzia? dyrektor organizacji May First Jamie McClelland. Niedogodno?ci w zwi?zku z t? konfiskat? do?wiadczyli naukowcy, arty?ci, grupy feministyczne i walcz?ce o prawa gejów, centra lokalnych spo?eczno?ci, ludzie zajmuj?cy si? archiwizowaniem dokumentacji i oprogramowania oraz obro?cy wolno?ci s?owa. Serwer zawiera? list? mailingow? "cyber rights" (najstarsz? we W?oszech list? dyskusyjn? dot. tego tematu), grup? solidarno?ciow? meksyka?skich imigrantów oraz inne wspieraj?ce ludno?? tubylcz? i pracowników w Ameryce ?aci?skiej, na Karaibach i w Afryce. ??cznie ponad 300 kont emailowych, 50-80 list dyskusyjnych oraz liczne strony www znikn??o z internetu. ?adne z nich nie by?y powi?zane z anonimowymi pogró?kami bombowymi. "FBI wykorzystuje taktyk? m?otu bojowego, wy??czaj?c us?ugi setkom u?ytkowników z powodu dzia?a? jednej anonimowej osoby" - powiedzia? przedstawiciel riseupu Devin Theriot-Orr. - "Jest to szczególnie nie do przyj?cia, poniewa? jest nieprawdopodobne aby na serwerze znajdowa?y si? jakiekolwiek informacje dotycz?ce ?ród?a pogró?kowych emaili". Therio-Orr podkre?la?, i? kolektyw sympatyzuje ze spo?eczno?ci? Uniwersytetu w Pittsburghu i sprzeciwia si? zastraszaj?cym akcjom.Zwróci? te? uwag?, ?e zaj?cie serwera nie powstrzyma pogró?ek, za? jedynym jego efektem b?dzie b?dzie utrudnienie dost?pu do skrzynek pocztowych i stron internetowych tusi?cu przypadkowych ludzi. Co wi?cej, istniej?ca sie? anonimizuj?cych remailerów nie dozna?a uszczerbku z powodu zaj?cia maszyny. "Zastanawiamy si? dlaczego przeprowadzono tak drastyczn? akcj? chocia? w?adze wiedzia?y, ?e serwer nie zawiera ?adnych u?ytecznych informacji i nie pomo?e w ?ledztwie." FBI zaj??a serwer prawdopodobnie z powodu hostowanego na nim anonimizuj?cego oprogramowania zwanego Mixmaster. Anonimizuj?ce remailery s?u?? do wysy??nia poczty anonimowo lub pseudoanonimowo. Podobnie jak inne tego typu us?ugi, jak np. sie? Tor, remailery te s? powszechnie u?ywane do ochrony to?samo?ci aktywistów praw cz?owieka, którzy znajduj? si?, wraz ze swoimi rodzinami, w ?miertelnym niebezpiecze?stwie z powodu raportowania o nadu?yciach. Remailery s? tak?e wa?ne przy wspó?pracy z informatorami, aktywistami na rzecz demokracji pracuj?cymi pod jarzmem represyjnych re?imów czy te? innymi lud?mi, którzy w inny sposób nie mogliby ujawni? informacji. Oprogramowanie Mixmaster stworzono w ten sposób, aby uniemo?liwi? komukowiek wy?ledzenie trasy e-maila. Ca?a akcja stanowi zatem atak na wolno?? s?owa i anonimowo?? sieci - chodzi o prób? wywarcia nacisku na innych dostawców us?ug anonimizuj?cych.
Fri Mar 23, 2012 20:56
Zdj?cia z demonstracji:[1] [2] [3] [4] Poni?ej relacja na ?ywo:20.28 Demonstracja dobieg?a ko?ca, ludzie udaj? si? na ulic? Elbl?sk?. Ca?e wydarzenie zgromadzi?o du?e si?y policyjne w odwodach, sprowadzono m. in. armatk? wodn?. 20.06 Nie uda?o si? wywietli? filmu (ekran jest zbyt przezroczysty) ale organizatorzy zapraszaj? na sk?ot, gdzie b?dzie mo?na obejrze? go do ko?ca. Gra samba, ludzie skanduj? "Elba zostaje", demo wkrótce si? zako?czy. 20.00 Pomimo utrudnie? ze strony s?u?b porz?dkowych organizatorom uda?o si? rozwiesi? ekran, na którym ma zosta? wy?wietlony film. Obok stoi transparent "Elba zostaje!". Demonstracja trwa. 19.56 Organizatorzy prosz? ?eby jeszcze si? nie rozchodzi?, zapowiadaj? niespodziank?. Próbuj? rozwiesi? ekran mi?dzy filarami,jednak s? powstrzymywani przez policj?. Polecia?y ?wiece dymne, ludzie krzycz? "policyjna prowokacja" 19.52 Manifestacja dotar?a ju? na Pl. Konstytucji, jednak policja nie pozwoli?a przej?? wcze?niej planowan? tras?. Wg. policji obecnych jest 2000 osób 19.26 Pochód skr?ci? w ul. ?urawi? 19.23 Policja utrudnia przemarsz przy pl. Trzech Krzy?y. Demonstranci skanduj? "Elba zostaje!" 19.10 Protestuj?cy zatrzymali si? przy Rondzie de Gaule'a 19.00 Demonstracja porusza si? Nowym ?wiatem, mijaj?c ulic? ?wi?tokrzysk? 18.43 Manifestanci krytykuj? polityk? mieszkaniow? miasta - krzycz? "Miasto dla ludzi, nie dla zysku!" 18.40 Demonstracja ruszy?a dalej, ludzie skanduj? "Elba zostaje!" 18.36 Obecni s? przedstawiciele organizacji lokatorskich, Pomara?czowej Alternatywy oaz parlamentarzy?ci. Trwaj? przemówienia lokatorów przed jedn? z kamieni?, z których zostali wyrzuceni. 18.30 Ok. 800 osób zebra?o si? na Pl. Bankowym w obronie sk?otu Elba. Po przemówieniach demonstracja ruszy?a - obecnie znajduje si? na Krakowskim Przedmie?ciu.Jest platforma,naglosnienie,przygrywa samba.
Fri Mar 16, 2012 20:56
ZAPROSZENIE NA DEMONSTRACJ? W OBRONIE ELBY - PI?TEK, 23.03.2012, GODZ. 17 O?wiadczenie centrum kultury niezale?nej "Elba" W pi?tek - 16.03.2012 - próbowano eksmitowa? warszawski sk?ot Elba znajduj?cy si? przy ulicy Elbl?skiej 9/11, na miejscu zebrali si? przeciwni temu aktywi?ci i aktywistki. Relacja Indymediów podsumowuj?ca pi?tek: Elba - relacja z nieudanej eksmisji. Warto te? przeczyta? i zobaczy?; sobotnie o?wiadczenie sk?otersów, niedzielna konferencja prasowa, film z niedosz?ej eksmisji, a tak?e o??wiadczenie kolektywu Centrum Reanimacji Kultury, zdj?cia z wroc?awskich akcji poparcia dla Elby, o?wiadczenie kolektywu Rozbrat, o?wiadczenie Warszawskiej Akcji Antyfaszystowskiej Zdj?cia: [1] , [2] , [3] Wiadomo?? z ostatniej chwili (16.03.2012, g. 20.00): ELBA ODBITA!!!!! Poni?ej relacja na ?ywo:Po wielu latach gro?enia wyburzeniem budynku firma Stora Enso bez ostrze?enia przyst?pi?a do eksmisji ostatnich budynków sk?otu Elba - najd?u?ej dzia?aj?cego i najwi?kszego centrum niezale?nej kultury w Warszawie. Wokó? gromadz? si? przeciwnicy i przeciwniczki eksmisji. Kilka godzin temu na teren wtargn?li ochroniarze firmy Skrzek wspierani przez policj?. Mieszka?cy stawili opór. Co najmniej sze?? osób zabarykadowa?o si? na dachu, na zewn?trz zebrali si? zwolennicy Elby organizuj?c demonstracj? solidarno?ciow?, demonstranci próbuj? dosta? do ?rodka, aby wesprze? sk?otersów, wy?amali furtk?, któr? teraz blokuje policja. U?yto wobec nich gazu. Ochroniarze demoluj? wn?trza, prawdopodobnie po to, aby lokal wygl?da? na nieu?ywany. Jeden z mieszka?ców zabarykadowa? si? w pokoju, odmawia wyj?cia, a policja nie zdo?a?a mu od 3 godzin pokaza? nakazu eksmisji. Funkcjonariusze odmawiaj? te? konsekwentnie podania podstawy prawnej prowadzonych dzia?a?, a warto nadmieni?, ?e trwa nadal okres ochronny, eksmituj?cy ?ami? wi?c prawo. Mieszka?com sk?otu od kilku godzin uniemo?liwia si? te? bezprawnie dost?p do ich prywatnego mienia. Wg niepotwierdzonych informacji w?ród nich jest kobieta w ci??y Eksmituj?cy nadal demoluj? pomieszczenia sk?otu. Jeden ze stró?ów prawa w czasie odpychania zgromadzonych na miejscu ludzi bohatersko uderzy? dziewczyn?, a jego koledzy przeprowadzili brawurow? akcj? zaci?gania z powrotem na miejsce furtki wy?amanej przez obro?ców Elby. Na miejscu s? media korporacyjne. Bie??ce informacje: 20.00Wszyscy funkcjonariusze policji wycofali si? spod sk?otu, opu?cili te? jego teren. Obro?cy Elby przenie?li si? do ?rodka, trwa szacowanie strat, na zewn?trz pozosta?y tylko ekipy sprz?taj?ce resztki blokad. Uda?o si?!!! 19.30 Na Elbl?sk? wróci?y dwie policyjne furgonetki; na terenie sk?otu znajduje si? nadal kila zabarykadowanych osób; oko?o setki stoi pod bram?; cz??? protestuj?cych zosta?a otoczona przez funkcjonariuszy z tarczami. Do osób negocjuj?cych z policj? do??czy?a Wanda Nowicka 19.00 Z Elbl?skiej znikn??a ju? wi?kszo?? policji, wycofano te? wi?kszo?? policyjnych wozów, na miejscu zosta?o tylko kilka furgonetek i wozy stra?y. Pod sk?otem ca?y czas przebywa ok 100 aktywistów, przy drugiej blokadzie, za policyjnymi ta?mami jest grupa kilkudziesi?ciu osób. Kilku sk?otersów nadal znajduje si? na dachu jednego z budynków. Sytuacja na terenie sk?otu jest mniej weso?a - jest nadal zajmowany przez funkcjonariuszy i ochroniarzy, cz??? z nich pilnuje bramy. 18.30 Policja wyci?gn??a si?? z blokady ok. 30 osób, cz??ci z nich pobieg?o na oko?o i do??czy?o do siedz?cych z drugiej strony; pozosta?ym policja nie powala powróci? do zgromadzenia. S? te? informacje o kilku kolejnych zatrzymaniach. Oddzia? prewencji otaczaj?cy demonstrantów od strony wjazdu z ul. Pow?zkowskiej wycofa? si?, z Elbl?skiej wycofa?a si? tak?e polewaczka, jedna z furgonetek i kilka mniejszych wozów policyjnych 18.10 Policja wystosowa?a przez megafon polecenie do osób z blokady siedz?cych na ulicy, o opuszczenie jej i przeniesienie si? na chodnik, w przeciwnym wypadku funkcjonariusze przyst?pi? do wyci?gania i legitymowania bior?cych udzia? w sittingu osób. Komunikat ten zosta? chóralnie wy?miany przez zgromadzonych. Rozpocz??y si? te? ataki "stró?ów prawa" na dziennikarzy - kilka osób filmuj?cych i fotografuj?cych zgromadzenie i poczynania funkcjonariuszy zosta?o si?? wyci?gni?tych z blokady, nie maj? mo?liwo?ci powrotu na miejsce 18.00 Po d?ugich negocjacjach zgromadzeni zgodzili si? przesun?? na chwile z cz??ci ulicy by umo?liwi? wyjazd z niej zablokowanym za ich lini? karetkom i samochodom telewizyjnym; po ich przeje?dzie blokada wróci?a na miejsce. Wokó? kr??? te? osoby podaj?ce si? za przedstawicieli policji i zapewniaj?ce, ?e przeciw protestuj?cym nie zostanie na razie podj?ta ?adna si?owa interwencja; rozmowy w sprawie wycofania oddzia?ów prewencji s? nadal kontynuowane 17.30Demonstranci s? otoczeni z obu stron przez policj?; udaje im si? jak na razie utrzyma? blokad? ulicy; trwaj? negocjacje z dowodz?cymi policyjn? akcj?, obro?cy sk?otu chc? wycofania oddzia?ów prewencji. 17.25Jest potwierdzona informacja o zatrzymaniu jednej osoby 17.05Policja szykuje si? do rozbiórki drugiej blokady 16.50Na miejscu pojawia si? coraz wi?cej policji; demonstranci zerwali siatk? z potu i zgromadzili si? mi?dzy boczn? uliczk?, a wej?ciem na sk?ot; odpalono nag?o?nienie; gra muzyka, w t?umie wida? baner z has?em ELBA ZOSTAJE! Funkcjonariusze zacz?li rozbiera? prowizoryczn? barykad? z ga??zi; budowana jest kolejna 16.40 Policja nadal blokuje wej?cie na teren sk?otu; demonstranci zostali zepchni?ci pod wej?cie na dawn?, zburzon? ju? cz??? Elby. Dach jednego z jej budynków jest nadal zaj?ty przez kilka osób; blokada ulicy jest utrzymana 16.25Na miejsce podjecha?a te? armatka wodna 16.15 Od strony ul. Pow?zkowskiej w kierunku sk?otu zmierza du?y oddzia? prewencji, ludzie siadaj? na ulicy by zablokowa? im przej?cie. Blokada liczy obecnie ok 250-300 osób, w t?umie jest sporo dziennikarzy i zapewne policji w cywilu. 16.10Stra? usi?owa?a przedosta? si? pod budynek Elby od ty?u, na miejsce zbieg?a si? jednak t?um ludzi, prób? zci?gni?cia ludzi z dachu zablokowano. Na ulicy powsta?a prowizoryczna barykada z kanapy, rowerów i znoszonych na miejsce sprz?tów i kawa?ków drewna; uniemo?liwiono wjazd w Elbl?sk? dwóm ci??arówkom. 16.00Stra? przygotowuje si? z podno?nikiem do zdj?cia sk?otersów przebywaj?cych na dachu, trwaj? przepychanki z ochroniarzami i policj?, która atakuje wybrane osoby. na miejsce pono? zmierzaj? armatki wodne. 15.30Jedna osoba z pikietuj?cych zosta?a ranna, poszkodowana jest te? pono? jedna z policjantek; ulica zosta?a zablokowana przez zgromadzonych ludzi, którzy nie daj? przejecha? policji, przepuszczane s? tylko karetki i osoby cywilne. Blokowany jest równie? wyjazd z pobliskiego biurowca 15.00 Policjantom uda?o si? zepchn?? ludzi broni?cych bramy; zdj?li te? siatk? z ogrodzenia i przedostali si? na teren sk?otu. Na razie sytuacja jest patowa; chodz? s?uchy, ?e policja chce ?ci?gn?? posi?ki 14.30 Dosz?o do kolejnej konfrontacji miedzy policj? a obro?cami sk?otu - funkcjonariusze usi?owali odepchn?? grup? ludzi od p?otu, jedna osoba zosta?a spryskana przez policjanta gazem - pryska? odwa?nie zza p?otu; po jakim? czasie sytuacja uspokoi?a si?. Na miejscu jest oko?o setki aktywistów i ok. 30-40 policjantów; liczba obro?ców sk?otu stale ro?nie. Stra? zrezygnowa?a na razie z prób przedostania si? na dach budynku 14.10 Ludzie krzycz? do stra?y: chod?cie z nami. Prewencja dosta?a rozkaz by si? szykowa? do akcji. 14.00 Przyby? te? ozdobiony flagami solidarno?ci wóz stra?acki, ?eby zdj?? ludzi okupuj?cych dach budynku. Stra? zosta?a zablokowana przez osoby z pikiety; trwaj? negocjacje. 13.45 Na miejsce przyjecha? spory oddzia? prewencji; policja og?osi?a, ?e zgromadzenie jest nielegalne; ludzie szykuj? si? do oporu

Indymedia-PL >>

IMC network

Featured Stories from Federated Groups of Indymedia Centres
Featured Stories Selected by local IMCs around the world
© 2001-2018 Independent Media Centre Ireland. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Independent Media Centre Ireland. Disclaimer | Privacy